Notulen jaarvergadering Woensdag 30 maart 2022

Notulen Jaarvergadering De Laatste Eer

Woensdag 30 maart 2022.  In de Fermanje.

Opening : De voorzitter  opent om 20.10 de vergadering met een hartelijk  welkom voor T en A Bijlsma en de leden, er zijn 4 afmeldingen.

Notulen en jaarverslag van 2019 en 2020/2021 worden voorgelezen door de secretaris. Vanwege de corona crisis heeft er 2 jaar geen jaarvergadering plaats kunnen  vinden. De leden die de afgelopen jaren zijn overleden worden voorgelezen. Na het voorlezen wordt opgemerkt dat er de laatste jaren vooral veel vrouwen ons zijn ontvallen.

Mededeling: De voorzitter vermeldt dat de spreekster van vanavond niet kan komen vanwege ziekte. Via A .B hebben we nog een nieuwe spreekster kunnen uitnodigen die wat komt vertellen over uitvaart fotografie .Ledental van de vereniging is op dit moment 523 leden waarvan 38 jeugdleden.

Financieel verslag : Na het uitdelen van drie financiële verslagen zijn er weinig vragen en kunnen we vaststellen dat de vereniging er financieel goed voorstaat. De penningmeester geeft aan dat 1 keer in de drie jaar de financiën door het bureau Actwell Actuarissen wordt doorgelicht en die adviseren over aanpassingen in het betaalverkeer, zoals verhoging van ledengeld en ledenvergoeding. Het bureau heeft vastgesteld dat we een financieel gezonde vereniging zijn. In 2020 en 2021 waren er minder uitvaartkosten , dit vanwege de corona,  minder mensen , geen koffiedrinken enzv.  Dhr B. O merkt op om een extra bankrekening te openen en zo de financiën te spreiden vanwege negatieve rente op het saldo. Een waardevolle tip aldus de penningmeester.

Verhoging van het lidmaatschap en vergoeding. Voorstel van het bestuur omhet lidmaatschap met 1 euro te verhogen naar 25 euro per lid per jaar en de vergoeding te verhogen naar 875 euro na overlijden. De vergadering stemt hiermee in.

Kascommissie : De kascommissie bestaande uit J.v. St en M. Zw hebben de boeken gecontroleerd en opgemerkt dat het goed inzichtelijk en duidelijk te controleren was. Omdat beide dames niet op de vergadering aanwezig konden zijn hebben ze schriftelijk decharge verleent aan de penningmeester. Samen met mevr J.v.St zal dhr  W.Z zitting nemen in de kascommissie.

Dragers en kleding : Als bestuur hebben we samen met de dragers en de bode vastgesteld dat er nieuwe pakken aangeschaft moeten worden. De pakken zijn meer dan 25 jaar oud en passen niet meer goed. Opgemerkt word dat het door onze vereniging in Aldeboarn enorm wordt gewaardeerd dat wij eigen dragers hebben en dat gemeengoed willen we als bestuur graag vast houden. Dhr H v d W merkt op dat bij het dragen van een zware kist , de voorkeur uitgaat naar een rolbaar in de kerk. De dragers zijn 60+ en daar zijn we zuinig op. De bode neemt hier kennis van.

Sluiting : Er zijn geen vragen tijdens de rondvraag en de voorzitter sluit om 21.10 de vergadering.

Na de vergadering  krijgt mevr G. W uit Stiens het woord en verteld via een beamer presentatie ons over haar passie van uitvaart-en afscheidsfotograaf. Haar bedrijf heet  Afscheid-Belicht.  Foto,s maken om een overzicht te hebben en de kostbare momenten  van troost van liefde en verbondenheid vast te leggen voor de nabestaanden. Dit zal altijd integer en onopvallend gebeuren en ze maakt er indien gewenst een foto/herinnering boek van. 

Secretaris  J B